ایلیا ابرقویی

ایلیا و کتابهایش

Heads

 

یکی از کتابهای بی نظیره از اسمش معلومه در مورد سر حیوانات توضیح میدهد.کتابی که به نظر مبتدی میاد ولی  اصلا اینگونه نیست.

اولین قسمت کتاب در مورد سر حیوانات توضیح میدهد که سر بعضی از حیوانات :

Woolly , Hairy , With pointy horns , Beaked , Billed 

… Heads

دومین قسمت در مورد گردن حیوانات است :

Long , Short , Curved , Straight , Gilled , Frilled

… Necks

 

سومین قسمت مربوط به گوش حیوانات است :

 Furry , Floppy , Dusty

… Ears

قسمت بعدی مربوط به دهان حیوانات است :

 Bite , Shout , Slobber , Slurp , Nibble , Chew , Rude

… Mouths

قسمت بعدی به زبان اختصاص دارد :

 Smooth , Scratchy , Slimy , Slow , Fast

… Tongues

قسمت بعدی به بینی مرتبط است :

Fat , Skinny , Long , Short , Sniff ,Tickle

… Noses

و در قسمت پایانی در مورد چشم توضیح داده است :

 wide ,Tired , Sleepy , Sly , Sneaky

… Eyes