ایلیا ابرقویی

نقاشی/Paint

جلسه اول نقاشی

برای کلاس گواش و پاستل و مداد رنگی و آبرنگ باید میگرفتیم که با ایلیا دو تایی رفتیم گرفتیم با هم رفتیم کلاس چون جلسه اول بود بیشتر جنبه آشنایی داشت و نقاشی آزاد داشت .

که ایلیا یه صفحه رو نقاشی کرد بعد چون زود تموم کرد گفت برام توضیح بده که چی کشیدی ایلیا گفت اقیانوس با یه عالمه ماهی بعد مربی بهش یه ورق دیگه داد گفت اقیانوس فقط آبی کن و ماهی هات و هر رنگ که دوست داری بکش که بماند ایلیا باز اقیانوسش همه رنگ بود .