ایلیا ابرقویی

شعر و داستان

Song for Body

 . Head and Shoulders , Knees and Toes , Knees and Toes

 . Eyes , Ears and Mouth and Nose , Mouth and Nose 

یه شعر قشنگ و دلنشین برای آشنایی با اعضای بدن این شعر اولین شعری بود که ایلیا یاد گرفت اون موقع هنوز حرف زدن بلد نبود من میخوندم و ایلیا با دست همراهی میکرد . الان که گوش میدیم میگه هر کسی زودتر بخونه برنده هستش .

??? How Many

??? How many ??? How many 

??? Count with me ??? Count with me

??? How many ??? How many

??? Count with me ??? Count with me

 How many horns on a Unicorn ??? One . One Horn

 How many Wheels on a Bicycle ???  One , Two . Two wheels

 How many sides in a Tringle ??? One , Two , Three . Three sides 

 How many wings on a Butterfly ??? One , Two , Three , Four . Four wings

 How many Fingers on one hand ??? One , Two , Three , Four , Five . Five fingers 

How many Strings on my Gitar ??? One , Two , Three , Four , Five , Six . Six strings 

 How many days are in a week ??? One , Two , Three , Four , Five , Six , Seven . Seven days

 How many arms on an Octopus ???  One , Two , Three , Four , Five , Six , Seven , Eight . Eight arms 

 How many Players on a Baseball team ??? One , Two , Three , Four , Five , Six , Seven , Eight , Nine . Nine players  

 How many Pins in a Bowling lane ??? One , Two , Three, Four , Five , Six , Seven , Eight , Nine , Ten . Ten Pins 

 How many ??? how many ??? Count with me . Count with me 

…. Count with me 

Baa , Baa , Baa Sheep

??? Baa , baa , baa  Sheep , Have you any Wool 

. Yes , Sir . Yes , Sir . Three bags full 

. One for my teddy , One for Bo peep

. One for the little boy

. Who lives down street 

… Baa , baa , baa sheep 

یکی از شعرهای خیلی قدیمیه وموندگار هستش .

این شعر هر کجا امکان داره ما با یه تغییر کوچک بشنویم که تقریبا همه توی یه ریتم هستن .

 

Row Row Row

. Row Row Row Your Booat 

. Gently down the Stream

. Merrily , Merrily , Merrily , Merrily 

. Life is but a dream

یه شعر کوتاه ولی زیبا ایلیا امکان داره ده دفعه از اول بخونه و حرکت پارو زدن و انجام بده . 

 

Rockin' Robot

. Ro Ro Robot . Go Go Gobot . Rockin' Robot 

. Do the Robot Dance 

. Rock ,  rock around the Clock 

. Rock ,  rock around the Block

. Rockin' Robot do the robot dance 

. Rockin' Robot . Popping to the beat

. Rockin' Robot . Bopping down the Street 

. Rockin' Robot . Stopping for a treat

!!!!!! Rockin' Robot . Hop on metal feet 

Let's Rock . Let's Rock . Let's Rock

 

پسر گلم تازگی ها راه میره وشعر روبات و برای خودش میخونه و نظر همه رو جلب میکنه .

 

wheels on the Bus

.The wheels on the bus go round and round , round and round , round and round 

.The wheels on the bus go round and round , all through the town 

.The wipers on the bus go swish , swish , swish ; swish , swish , swish ; swish , swish , swish 

.The wipers on the bus go swish , swish , swish , all through the town 

.The horn on the bus goes Beep , Beep , Beep ; Beep , Beep , Beep ; Beep , Beep , Beep 

.The horn on the bus goes Beep , Beep , Beep , all through the town 

.The money on the bus goes clink , clink , clink ; clink , clink , clink ; clink , clink , clink 

.The money on the bus goes clink , clink , clink , all through the town

"The Driver on the bus says " Move on back , move on back , move on back 

.The Driver on the bus says " Move on back " , all through the town 

"The Baby on the bus Says " Wah , Wah , Wah ; Wah , Wah , Wah : Wah , Wah , Wah 

.The Baby on the bus Says " Wah , Wah , Wah " , all through the town 

" The Mommy on the bus Says " Shush , Shush , Shush ; Shush , Shush , Shush ; Shush , Shush 

…The Mommy on the bus Says " Shush , Shush , Shush " all through the town   

 

 

 

 

 

 

 

شعر

ایلیا تازگی ها دوست داره وقتی بیرون از خونه هستیم با خودش شعر میخونه و دوست داره تنهایی بخونه.

شعر های زیادی بلده ، با خودم گفتم : اتفاقا جزء وبلاگش باشه خیلی خوبه یه روزی همه رو میخونه و خاطراتش یادش میاد که هر کدوم مربوط به کجا و چه جوری یاد گرفته ….