ایلیا ابرقویی

ایلیا و حیوانات

Caterpillar/کرم ابریشم

اردیبهشت ماه سال ۹۳

با ایلیا رفتیم بازارچه تجریش همه بازاچه کرم ابریشم داشتن همه تو جعبه های کوچیک , یکی از درآمدهای کاسب ها شده بود.

من و ایلیا از سه جا خرید کردیم که تو سه سایز کرم داشته باشیم .

وقتی اومدیم خونه چک کردیم که کجا ها درخت توت هست , یه تنگ هایی داشتم به نظرم خوب اومد که ایلیا بتونه مدام چک ش کنه البته همه تذکر دادن که باید توی جعبه یا شونه تخم مرغ باشه تا پروانه بشن البته شاید همه این کارها را هم بکنی ولی پروانه نشه ، که من ترجیح دادم توی ظرف شیشه ای باشه ایلیا بیشتر تار بستن و پیله درست کردن رو به چشم ببینه تا در نهایت پروانه شدن رو . 

ولی سخت بود البته تنگ ما در نداشت فکر میکردم شاید بیرون بیان که تنبل تر از این حرفها بودن ولی خیلی اشتها شون زیاد بود از روز دوم یکی از کرم های بزرگ شروع کرد به پیله تنیدن .

کار ما هم در اومده بود هر روز باید میرفتیم بیرون دنبال برگ توت دیگه درخت توت جلوی خونمون برگ نداشت ، اول جلسه های زبان مون مبحث اصلی مون چرخه زندگی کرم ابریشم بود که تخم ها رشد میکنن تبدیل به لار میشن که ما به اصطلاح خودمون میگیم کرم بعد از اشتها می افتن و شیری رنگ میشن و از طول بدنشان کم میشود که این حالت و مرحله تنیدن پیله میگن و بعر پیله درست میکنن میرن تو پیله وقتی میان بیرون یه پروانه بالغ هستن که به طبیعت بر میگردن تا دوباره به مرحله ی تخم ریزی برسن، کم کم همه کرم ها پیله بستن دو تاشون هم انگار با باقی فرق داشتن اول پوست انداختن .

هر کرم حدود سه هفته توی پیله میموند بعد پروانه میشد البته این کرم ها همه از نوع شب پره بود یعنی نوع مرغوبی نبود که پروانه زیبا ثمره این همه رسیدگی باشه نمیدونم ولی میگن همه این کرم ها از همین نوع هستن .

وقتی پروانه ما از پیله در اومد به دیواره شیشه موندن یک عالمه تخم گذاشتن چند تاشون همون جوری موندن و مردن چند تا هم اومدن بیرون گذاشتم رو گلها توی هوای آزاد ولی همون جا موندن تا باد بردشون .

روی هم رفته تجربه قشنگی بود .

Pigeon/کبوتر

چند روز بود که دوتا کبوتر میامدند توی تراس و کل سبزه های عید ما رو می خوردن یه شب اومدیم امیر در تراس و باز کرد کبوتره پر زد رفت شک کردم رفتم چک کنم که شاید لونه درست کرده باشه که دیدم یه تخم کوچولو قشنگ تو گلدون کوکبم گذاشته .

به ایلیا نشون دادیم وای ی ی خیلی خوشش اومد مدام کنار پنجره بود که این تخم کبوترم کی جوجش در میاد براش دو تا ظرف آماده کردم که ایلیا تو یکی آب ریخت براش و توی یکی دونه .

روز بعد که سر زدیم دیدیم به تخم کبوتره یکی اضافه شده حالا دیگه دو تا داشتیم . ایلیا یه ذوق خاصی داشت مدام ظرفشون و چک میکرد که مبادا خالی باشه .

حدود بیست روز این داستان و داشتیم . 

تا اینکه یه روز دیدیم مدام کبوتره داره به تخم ها نوک میزنه بعد یک ساعت دیدم یه جوجه زرد کوچولو توی لونه  بود وای دومی هم سرش در اومده بود دمش هنوز توی تخم بود که ما دیگه بیشتر حواسمون به ظرف غذاشون بود که مادرشون گرسنه نمونه که مادرش باز میرفت برای بچه ها از بیرون غذا می آورد .

دیگه هر روز ازشون عکس می انداختیم تا بزرگ شدنشون رو ببینیم .

 

Shark

. A Shark is a large fish with a big mouth and rows of sharp teeth

King Cheetah

. A king cheetah showing is distinctive coat pattern

. The king cheetah is a rare mutation of the cheetah